ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка рачунара

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка рачунара

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-49/2019
Број одлуке: 404-49/2019
Датум:08.01.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара бр.146, матични број 17589164, ПИБ 103605787, понуда бр.174 од 27.12.2019.године, у поступку јавне набавке мале вредности, набавка рачунара.

Образложење
Наручилац је дана 20.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредност, добра, набавка рачунара, бр. 404-49/2019, а дана 20.12.2019. године објавио позив на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, добра.
Предмет јавне набавке је набавка рачунара
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 5 понуђача:
1. ПР Мирјана Милојевић M&S Commerce Јагодина, Насеље Липар бр.22, матични број 65639360, ПИБ 111751415
2. Успон д.о.о. Чачак, Булевар ослобођења 17, матични број 06084613, ПИБ 101289775
3. Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара бр.146, матични број 17589164, ПИБ 103605787
4. Recit d.o.o. Београд, Шпанских бораца 24 б ВП5, матични број 20703539, ПИБ 106905625
5. Информатика а.д Београд-Стари град, Јеврејска 32, матични број 07024592, ПИБ 100001716

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 5 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
Дана 03.01.2020.године Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда у погледу испуњености услова и захтева тражених конкурсном документацијом.
Понуде понуђача:
– ПР Мирјана Милојевић M&S Commerce Јагодина, заведена под бројем 171 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом;
– Успон д.о.о. Чачак заведена под бројем 173 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом;
– Електроник партнер д.о.о. Нови Београд заведена под бројем 174 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом;
– Recit d.o.o. Београд заведена под бројем 175 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом;
– Информатика а.д Београд-Стари град заведена под бројем 176 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом.

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, понудио је цену у износу од 308.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач Успон д.о.о. Чачак, понудио је цену у износу од 321.200,00 дин. без ПДВ-а
3. Понуђач Информатика а.д Београд-Стари град, понудио је цену у износу од 396.000,00 дин. без ПДВ-а
4. Понуђач ПР Мирјана Милојевић M&S Commerce Јагодина понудио је цену у износу од 499.994,00 дин. без ПДВ-а
5. Понуђач Recit d.o.o. Београд, понудио је цену у износу од 536.030,00 дин. без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, бр. 174 од 27.12.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Владимир Радивојевић члан Комисије и Милан Петровић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара бр.146, матични број 17589164, ПИБ 103605787, понуда бр.174, од 27.12.2019.године .

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top