VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina
ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-27/2018
Broj odluke: 404-27/2018
Datum: 17.08.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi

 ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENJUJE

 UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Agroinženjering ŽIS” d.o.o. Valjevo, Zlatiborska br.14, matični broj 17181840, PIB 100076660, broj 84 od 15.08.2018.godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.08.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-27/2018, za javnu nabavku nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra, a dana 07.08.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na internet stranici Opštinske uprave Osečina i poslao poštom potencijalnim ponuđačima na 4 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-dobra.

 Predmet javne nabavke je nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina,dobra, oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 24453000-herbicidi

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 166.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

1. ”Agroinženjering ŽIS” d.o.o. Valjevo, Zlatiborska br.14, matični broj 17181840, PIB 100076660

2. ”Agromarket” d.o.o. Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 235/2 Distributivni centar Valjevo, matični broj 07593252, PIB 102135221

 3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 (dve).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač ”Agroinženjering ŽIS” d.o.o. Valjevo ponudio je cenu 163.636,50 dinara bez PDV-a

2. Ponuđač ”Agromarket” d.o.o. Kragujevac, Distributivni centar Valjevo ponudio je cenu 165.150,00 dinara bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača”Agroinženjering ŽIS” d.o.o. Valjevo, i predložila naručiocu njegov izbor.

 6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik, Veličko Marković član i Suzana Gligorić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Agroinženjering ŽIS” d.o.o. Valjevo, broj 84 od 15.08.2018.godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

  Milan Urošević

Scroll To Top