ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавку услуга снабдевања електричном енергијом

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавку услуга снабдевања електричном енергијом

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-8/2020
Број одлуке: 404-8/2020
Датум: 23.03.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, у отвореном поступку јавне набавке: услуга снабдевања електричном енергијом, понуда број 40 од 20.03.202007године.

Образложење
Наручилац је дана 13.02.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-8/2020, за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 09310000 – електрична енергија, а дана 14.02.2020. године позив за подношење понуда објавио је на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца Општинске управе Осечина www.osecina.com и на Порталу службених гласила дана 28.02.2020. године.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено 09.03.2020.године
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3 (три) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: отворени поступак – услуге.
Предмет јавне набавке је услуга снабдевања електричном енергијом
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 9.083.333,00 динара.
Одступања од плана набавке: /
2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 (један) понуђач:
1.ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач ЈП ЕПС Београд, понудио је цену у износу од 4.750.949,00 динара без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ЈП ЕПС Београд, заведена под бројем 40, и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће предметну услугу извршити самостално.
7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, понуда број 40 од 20.03.2020. године.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top