ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA о додели уговора: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу)

ОДЛУКA о додели уговора: Постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404 -36/2021
Број одлуке: 404 -36/2021
Датум: 20.09.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-36/2021, постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу), добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34923000-опрема за контролу друмског саобраћаја, понуда бр. 110 од 14.09.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 06.09.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу), добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34923000-опрема за контролу друмског саобраћаја бр. 404 -36/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је постављање светлосних соларних трептача (ђаци на путу) Назив и ознака из општег речника 34923000 – опрема за контролу друмског саобраћаја
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 208.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало два понуђача:
1. СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
2. Предузеће Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач СР Антикор Сопот, понудио је цену у износу 162.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач Марђо д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу 197.500,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, понуда бр. 110 од 14.09.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр. 110 од 14.09.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top