ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуге стручног надзора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуге стручног надзора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуге стручног надзора

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина
Број ЈН: 1/2024
Број одлуке: 001380747 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 29.04.2024. године

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Aseco Engineering d.o.o., Хајдук Вељкова бр. 3, 14 000 Ваљево, матични број 21236748, ПИБ 109755577, понуда број 46 од 04.2024. године.

 

Образложење

Наручилац је дана 15.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, набавка на коју се закон не примењује,  бр. 001380747 2024 06420 004 002 405 023,  услуге стручног надзора, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71247000-надзор грађевинских надзора, а дана 15.04.2024. године објавио је позив за подношење понуда на  интернет страници Општинске управе Осечина и послао на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке:  набавка на коју се закон не примењује -услуге.

Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева..

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

 

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три  понуђача:

 1. Aseco Engineering d.o.o., Хајдук Вељкова бр. 3, 14 000 Ваљево,матични број 21236748, ПИБ 109755577
 2. Ринг градња, Браће Павичевић бр. 37, 14 000 Ваљево, матични број 66664864, ПИБ 113220954
 3. Студио Архиформа, Р.Миливојевића бр.26, 14 000 Ваљево, матични број 61484370, ПИБ 106258716

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3(три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

 

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Aseco Engineering d.o.o., Хајдук Вељкова бр. 3, 14 000 Ваљево, понудио је цену у износу од 455.000,00 дин. без ПДВ-а.

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Aseco Engineering d.o.o., Хајдук Вељкова бр. 3, 14 000 Ваљево, заведена под бројем 46,  и предложила наручиоцу његов избор.

 

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,  Величко Марковић  и Снежана Милошевић.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о  додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу  Aseco Engineering d.o.o., Хајдук Вељкова бр. 3, 14 000 Ваљево,матични број 21236748, ПИБ 109755577 , понуда број 46 од 25.04.2024. године

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top