ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ

Општина Осечина

Адреса: Карађорђева 78

Број: 404-11/2017

Датум:24.05.2018. године

  На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ

број 404-11/2017 од 25.12.2017. године

  1. Наручилац је одлучио  да  дозволи измену Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији Дома здравља у Осечини, број 404-11/2017 закључен дана 25.12.2017. године, и то члана 3. став 1. уговора тако што се уговорена вредност радова који су предмет уговора повећава за 718.472,10 динара без ПДВ-а, и износи 21.590.604,80 динара без ПДВ-а ( због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова)

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење грађевинских радова на санацији Дома здравља у Осечини Ознака из општег речника набавке: 45262700 – адаптација зграда

3. Првобитна вредност Уговора  износи 20.872.132,70 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност Уговора је 21.590.604,80 динара без ПДВ-а.

5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 26.04.2018. године, којим извођач захтева измену уговора због потребе за вишком радова на одређеним позицијама које су констатовали извођач радова, наручилац , надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% . С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 718.472,10 динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 20.872.132,70 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

7. Основ за измену Уговора су члан 115.ст. 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 20.Уговора о јавној набавци на извођењу грађевинских радова на санацији Дома здравља у Осечини, којим је предвиђено да вредност повећаног обима радова не сме бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

8. Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији Дома здравља у Осечини, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет  дана од дана објављивања ове одлуке.

  9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних

набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 Одговорно лице наручиоца

Scroll To Top