ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину
ОДЛУКА: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину

ОДЛУКА: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-26/2018
Број одлуке: 404-26/2018
Датум:06.09.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404 у отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину.

Образложење

Наручилац је дана 06.08.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-26/2018, за јавну набавку превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину а дана 07.08.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина, на порталу Службених гласила РС.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка отворени поступак-услуге.

 Предмет јавне набавке је превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 8.000.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 понуђач:

1.“Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1.Понуђач “Алко турс“ д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 7.779.600,00 без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда за превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2018/2019 годину понуда понуђача “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, заведена под ред.бр.89 и предложио наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник, Сузана Глигорић заменик члана и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу:

 “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић 

Scroll To Top