ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка материјала за јавно осветљење

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка материјала за јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-9/2020
Број одлуке: 404-9/2020
Датум: 25.02.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Mak Trade Group доо Београд, ул.Подавалска 2Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, у поступку јавне набавке: набавка материјала за јавно осветљење, понуда број 23 од 21.02.2020. године.

Образложење
Наручилац је дана 13.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-9/2020, за јавну набавку : набавка материјала за јавно осветљење, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34928500 опрема за уличну расвету, а дана 14.02.2020. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1(једна) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.
Предмет јавне набавке је набавка материјала за јавно осветљење
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.333.333,00 динара.
Одступања од плана набавке: /
2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 понуђач:
1.Mak Trade Group доо Београд, ул.Подавалска 2Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Mak Trade Group доо Београд, понудио је цену у износу 945.760,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Mak Trade Group доо Београд, заведена под бројем 23, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће предметну услугу извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Сузана Глигорић заменик члана
Контакт: тел./факс 014/451-158.
1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Mak Trade Group доо Београд, ул.Подавалска 2Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, понуда број 23 од 21.02.2020. године.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top