VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU o dodeli ugovora: Postavljanje i zamena ležećih policajca u zonu OŠ u Osečini

ODLUKU o dodeli ugovora: Postavljanje i zamena ležećih policajca u zonu OŠ u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-14/2020
Broj odluke: 404-14/2020
Datum: 06.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
o dodeli ugovora

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br.404-14/2020, postavljanje i zamena ležećih policajca u zonu OŠ u Osečini sa pratećom vertikalnom signalizacijom, usluge, ponuda br. 33 od 04.03.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 24.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje postavljanje i zamena ležećih policajca u zonu OŠ u Osečini sa pratećom vertikalnom signalizacijom, usluge, br. 404-14/2020, dostavio na tri adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je tri ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.
Predmet javne nabavke je postavljanje i zamena ležećih policajca u zonu OŠ u Osečini sa pratećom vertikalnom signalizacijom, usluge
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 290.000,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo tri ponuđača:
1. SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154
2. Preduzeće Marđo d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 48, matični broj 20304448, PIB 105068756
3. Elek Garić d.o.o. Jagodina, Kralja Petra I E2 B1/3, matični broj 17276786, PIB 101323086

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda
4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač SR Antikor Sopot, ponudio je cenu u iznosu 285.400,00 din. bez PDV-a
2. Ponuđač Elek Garić d.o.o. Jagodina, ponudio je cenu u iznosu 290.200,00 din. bez PDV-a
3.Ponuđač Marđo d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu u iznosu 297.000,00 din. bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, ponuda br.33 od 04.03.2020. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član .
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.33 od 04.03.2020. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

Scroll To Top