VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Postavljanje svetlosnih solarnih treptača

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Postavljanje svetlosnih solarnih treptača

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-43/2019
Broj odluke: 404-43/2019
Datum:27.08.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.155, od 26.08.2019.godine, u postupku javne nabavke postavljanje svetlosnih solarnih treptača, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 19.08.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, dobra, nabavka na koju se zakon ne primenjuje,  postavljanje svetlosnih solarnih treptača (đaci na putu) , br. 404-43/2019,  a dana 19.08.2019. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – dobra.

Predmet javne nabavke je postavljanje svetlosnih solarnih treptača (đaci na putu) Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 208.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2  ponuđača:

  1. SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154
  2. Marđo d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 48, matični broj 20304448, PIB 105068756

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča,ponudio je cenu u iznosu od 207.000,00 din.bez PDV-a
  2. Ponuđač Marđo d.o.o. iz Valjeva ponudio je cenu u iznosu od 300,00 dinara bez PDV-a
  3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, br. 155 od 26.08.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Veličko Marković  član Komisije i Željko Andrić  član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.155, od 26.08.2019.godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

 

Scroll To Top