ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме број 404-25/2018
Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме број 404-25/2018

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме број 404-25/2018

На основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљен је дана 31.07.2018. године,

П О З И В

за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме број 404-25/2018

Предметна конкурсна документација се доставља на основу позива за подношење понуда. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ Набавка рачунарске опреме – (НЕ ОТВАРАТИ)“.

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Осечина

Адреса: Карађорђева број 78

МБ: 07256230 ПИБ:101598037 Интернет страница: www.osečina.com

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са чланом: 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-25/2018, су ДОБРА

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 48822000 -рачунарски сервер

30213000- персонални рачунар

Контакт Лице за контакт:Милан Урошевић ,Е – mail адреса: soosecina@mts.rs

Набавка се спроводи ради закључивања уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Интернет стараница Наручиоца: www.osecina.com

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца– Општинска управа Осечина Карађорђева 78, 14253 Осечина, или лично у просторије, сваког радног дана 07,30 -15,00 сати. Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније до 08.08.2018 године до 13:00 часова. Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, односно 08.08.2018 године у 13,30 часова у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, доставе Комисији за јавну набавку овлашћење за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда.

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на телефон 014/451-158 од 08,00 до 14,00 часова.

Лице за контакт: Милан Урошевић и Милан Петровић. Мејл: soosecina@mts.ra; milan.petrovic@osecina.com

Konkursna dokumentacija –

Scroll To Top