VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računarske opreme broj 404-25/2018
Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računarske opreme broj 404-25/2018

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računarske opreme broj 404-25/2018

Na osnovu čl. 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), pripremljen je dana 31.07.2018. godine,

P O Z I V

za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara – Nabavka računarske opreme broj 404-25/2018

Predmetna konkursna dokumentacija se dostavlja na osnovu poziva za podnošenje ponuda. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom za podnošenje ponude i konkursnom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da ispunjava uslove definisane članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom:

” Nabavka računarske opreme – (NE OTVARATI)”.

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Opštinska uprava Osečina

Adresa: Karađorđeva broj 78

MB: 07256230 PIB:101598037 Internet stranica: www.osečina.com

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u skladu sa članom: 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi kao javna nabavka male vrednosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 404-25/2018, su DOBRA

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke (ORN): 48822000 -računarski server

30213000- personalni računar

Kontakt Lice za kontakt:Milan Urošević ,E – mail adresa: soosecina@mts.rs

Nabavka se sprovodi radi zaključivanja ugovora.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.

Internet staranica Naručioca: www.osecina.com

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu Naručioca– Opštinska uprava Osečina Karađorđeva 78, 14253 Osečina, ili lično u prostorije, svakog radnog dana 07,30 -15,00 sati. Blagovremenom ponudom će se smatrati ponuda koja stigne na navedenu adresu najkasnije do 08.08.2018 godine do 13:00 časova. Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno. Javno otvaranje ponuda će se obaviti poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 08.08.2018 godine u 13,30 časova u prostorijama Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da, pre početka otvaranja ponuda, dostave Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Okvirni rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti do isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana na telefon 014/451-158 od 08,00 do 14,00 časova.

Lice za kontakt: Milan Urošević i Milan Petrović. Mejl: soosecina@mts.ra; milan.petrovic@osecina.com

Konkursna dokumentacija –

Scroll To Top