ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 години
Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 години

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 години

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2017/2018,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-25/2017 са понуђачем “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, ул. Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

Уговорена вредност јавне набавке износи 4.875.000,00   дин.без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 4.875.000,00  дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 4.875.000,00  дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 31.08.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 25.09.2017. године.

Уговор је закључен до 31.08.2018.године.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Општинска управа Осечина

Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина

Интернет страница наручиоца : www.osecina.com

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2017/2018 години – 60100000 – услуге друмског превоза

Елементи критеријума за доделу уговора: „ економски најповољнија понуда“

  • понуђена цена – 90 пондера

Понуда са најнижом  ценом (Цмин) добија максималан број бодова тј. 90 бодова. Број бодова за цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се преме формули:

Бц= 90 х Ц мин / Ц

  • понуђена цена превоза спортских колектива – 10 пондера

Понуда са најнижом  ценом (Цмин) добија максималан број бодова тј. 10 бодова. Број бодова за цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се преме формули:

Бц= 10 х Ц мин / Ц

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација може се преузети на адреси: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина, иста је доступна на интернет адреси: www.osecina.com  и Порталу јавних набавки.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : Општинска управа општине Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина, са назнаком „Не отварати- Понуда за превоз ученика, редни број ЈН 404-25/2017“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 28.08.2017.године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца на адреси: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, дана 28.08.2017.године у 12.30 часова . Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе Осечина.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно  овлашћење  које ће предати Комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом  или на е-mail soosecina@mts.rs  лице за контакт Милан Урошевић

konkursna-dokumentacija

konkursna-dokumentacija

poziv za podnošenje ponuda

Scroll To Top