ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“
Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“

На основу члана 55. став 1. тачка 2), чл. 57. и чл.60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина, www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-29/2019, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке je : пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“, ознака из општег речника јавне набавке:

71320000 Услуге техничког пројектовања

44621200-1 Котлови

45331110-0 Радови на инсталацији котлова

44163120-7 Цеви за даљинско грејање

45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова

45262700 – адаптација зграда;

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености обавезних услова, као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за подношење понуда је 01.08.2019.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 01.08.2019. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општина Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од року од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда

Додатне информације се могу добити:

– Милан Урошевић, Општина Осечина, од 8,00 до 15,00 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs , www.osecina.com   

– Марија Степановић, Општина Осечина, од 8,00 до 15,00 часова, 014/451-311

е-mail адреса: marija.markovic@osecina.com

 

комплетна документација (download)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-29/2019
Дана:11.07.2019.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 10.07.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“ достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:

  1. У достављеним прилозима, конкретно Прилог бр.9 -ИДР Котларница – Пројекат Архитектуре-стр.11 (технички опис) је наведено следеће: “Мањи део радова који су предвиђени идејним решењем, а изван граница пројекта, обавеза су локалне самоуправе“ а у фусноти је наведено: “Мисли се на рушење постојећег бетонског зида према реци итд“. У складу са свим наведеним питање гласи: Да ли у калкулацију за цену извођења архитектонско-грађевинских радова НЕ треба да урачунавамо и горе наведене ставке попут рушења постојећег бетонског зида, укидања силаза ка Ловачкој реци и израду новог потпорног зида и да ли су те ставке као што је и наведено обавеза локалне самоуправе? На странама 20 и 21 наведене документације се налазе Ситуациони планови предвиђеног и постојећег решења где се наведене позиције налазе изван граница парцеле.

  ОДГОВОР:  НЕ треба урачунавати наведене радове: рушење постојећег бетонског зида, уклањање силаза ка Ловачкој реци и израду новог потпорног зида. Наведени радови су обавеза локалне самоуправе.

С поштовањем

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

председник

 Драган Алексић

 

 

Scroll To Top