ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 30.05.2018. године донело ј

Р е ш е њ е

о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину              

1. У Плану јавних набавки за 2018. годину, у делу набавке на које се закон не примењује, услуге:

a. иза ред.бр.1.2.11. додаје се нови поступак 1.2.12. “ израда пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, процењена вредност без ПДВ-а 458.333,00 динара, набавка на коју се закон не примењује, покретање поступка јун 2018, закључење уговора јун 2018, извршење уговора јул 2018“;

b. иза реда 1.2.12. “ додаје се нови поступак 1.2.13. “ ларвицидно третирање комараца на територији општине Осечина“, процењена вредност без ПДВ-а 291.666,00 динара, покретање поступка јул 2018, закључење уговора јул 2018., извршење уговора август 2018.

О б р а з л о ж е њ е  

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. годину бр. 060-18/2018 од 15.05.2018. године за израду пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка Осечина, планиран је износ од 458.333,00 динара.

Програмом коришћења средстава буџетског фонда општине Осечина за заштиту животне средине у 2018. години у делу 6. хигијена под тачком 6.1. уништавање ларви комараца на територији општине Осечина планиран је износ 291.666,00 динара, али грешком није унет у План набавки на које се закон не примењује те се иста исправља овом изменом.

Општинско веће општине Осечина

  Број:060-21/2018, дана 30.05.2018.године

  Председник Већа,

  Драган Алексић

Scroll To Top