ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број _10/2016_) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2017. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана ___17.11.2017___. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ  СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2017. ГОДИНИ

 1. Предмет:

– избор корисника средстава на основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за доделу подстицајних средстава за субвенционисање набавке  сертификованих садница воћа  на територији општине Осечина у 2017. години, а у циљу реализације Програма мера подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2017. годину.

 1. Програм мера:

– унапређење и развој воћарства, путем доделе бесповратних средстава пољопривредним произвођачима на територији општине Осечина у 2017 години, за  суфинансирање  куповине сертификованих садница воћа до 50% од набавне цене, не рачунајући износ ПДВ-а.

 1. Општи услови за добијање подстицајних средстава за набавку сертификованих садница воћа :
 • да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу у 2017. години;
 • да подносилац Захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
 • да су сертификованe садницe воћа купљенe у периоду од  01.2017. године па до дана утрошка средстава планираних за ову меру;
 • да је подносилац Захтева измирио сва потраживања по основу пореског дуга према Општинској управи Осечина;
 • да сертификованe садницe воћа користи строго наменски и да их не сме отуђивати;
 • да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2017. години;
 • Да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и рурални развој у протекле 3 године.

 

 1. Начин доделе субвенција:

Субвенције за набавку сертификованих садница воћа ће се додељивати   у износу до 50% од набавне цене без урачунатог износа ПДВ-а, а до утрошка опредељених средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

 Субвенција за куповину сертификованих садница воћа, одобрава се сваком пољопривредном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ процента субвенице по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава.

 

 1. Потребна документација:
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017. годину;
 • Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
 • Потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
 • Фотокопија готовинског/фискалног рачуна на име купљених сертификованих садница воћа;
 • Изјава носиоца/члана пољопривредног газдинства да није користио средства Републике Србије за исту намену, да сертификоване саднице воћа користи строго наменски и да их не сме отуђивати;
 • Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
 • Сертификат о квалитету садница издат од стране произвођача не старији од месец дана.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се узимати у разматрање.

Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина- Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20 улица Карађорђева број 114.

Конкурс ће бити отворен  до  ___01.12.2017___________. године.

Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.

Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

Општинско Веће општине Осечина,

Број: __060-52/2017__ , дана __17.11.2017___ године

 

Oпштинско веће

Председник

 

Драган Алексић

Scroll To Top