VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Uređenje nabavka sadnica za pošumnjavanje

Uređenje nabavka sadnica za pošumnjavanje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-37/2019
Broj odluke: 404-37/2019
Datum:13.08.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, matični broj 06240178, PIB 10706240178, ponuda br.146, od 08.08.2019.godine, u postupku javne nabavke uređenje nabavka sadnica za pošumnjavanje, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 01.08.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, dobra, nabavka na koju se zakon ne primenjuje,  nabavka sadnica za pošumnjavanje, br. 404-37/2019,  a dana 01.08.2019. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka sdanica za pošumnjavanje.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. Rasadnik ECO-NIMI Zrenjanin, Prvomajska 133, poljoprivredno gazdinstvo Slađane Rebić br.801542025152
 2. ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, matični broj 06240178, PIB 10706240178
 3. Rasadnik ”Omorika” Sremčica, Porodice Josipović br.8, Sremčica, matični broj 56493387, PIB 103262041

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

 Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 

 1. Ponuđač ”Micelini” d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu u iznosu od 449.500,00 din.bez PDV-a
 2. Ponuđač ”Eco-Nimi” Zrenjanin, ponudio je cenu u iznosu od 500.200,00 din. bez PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a)
 3. Ponuđač Rasadnik ”Omorika” Sremčica ponudio je cenu u iznosu od 538.800,00 din. bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača ”Micelini” d.o.o. Valjevo, br. 146 od 08.08.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Dušan Vučićević  član Komisije i Nebojša Stanojević  član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, matični broj 06240178, PIB 10706240178, ponuda br.146, od 08.08.2019.godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top