ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину

Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-17/2021
Дана:30.03.2021.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину, услуге, назив и ознака из општег речника набавке: 79212000-3 ревизорске услуге, према спецификацији услуге у прилогу позива.
Понуде доставити до 09.04.2021. године до 12,00 часова.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Разматрање понуда је дана 09.04.2021.године у 12,15 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
начелник
Милан Урошевић

Спецификација услуге
Извршити услугу ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину и израдити извештај са мишљењем о истинитости и објективности финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину и њиховој усклађености са законима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Ревизију извршити у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) као и Међународним стандардима ревизије (МСР). Ови стандарди налажу да се Понуђач придржава етичких захтева и да ревизију планира и изврши на начин који омогућава да се, у разумној мери, увери да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања доказа о износима и обелодањивањима у финансијским извештајима.
Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед не дозвољене радње или грешке. Ревизија, такође, укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Приликом процене ризика, пружалац услуге сагледаће интерне контроле које су релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака, који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности примењених интерних контрола правног лица. Након извршене ревизије финансијских извештаја, по потреби, доставити акт органима управљања и руководства како би се упознали са значајним питањима која су утврђена приликом обављања ревизије а посебно о евентуалним значајним недостацима у функционисању система интерних контрола у процесу финансијског извештавања, а који би, полазећи од законске одговорности, требало да разматра орган управљања.
Напомена: неопходно је да Понуђач има дозволу за обављање послова ревизије издату од стране министарства надлежног за послове финансија у складу са чланом 14. Закона о ревизији

Scroll To Top