ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-8/2020)

1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com

  1. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3.Врста поступка јавне набавке :отворени поступак

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : услуга снабдевања електричном енергијом, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  09310000- електрична енергија;

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки :  14.02.2020.године.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 09.03.2020.

8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда   до 20.03.2020.године  до 12,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације :конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 20.03.2020.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-8/2020 – услуга снабдевања електричном енергијом – НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.03.2020. године са почетком у  12,15  часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се  неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком  у објективно најкраћем  могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.

13.Особа за контакт : Милан Урошевић  014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе  Осечина доноси

  О Д Л У К У о изменама и допунама  конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке мале вредности услуга снабдевања електричном енергијом, бр.404-8/2020 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

  • на страни 4. конкурсне документације у табели широка потрошња иза ред.бр. 9. додају се :

ред.бр.10. , 11., 12. ,13 ,14. и 15 . тако да табела гласи:

 

ПОТРОШЊА СТРУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
широка потрошња
Бр. Место мерења Мерно место Планирана

енергија за

2019. год

1. 0223441031 Зелена пијаца 3.900
2. 0223394880 Пецка 1.000
3. 0223435682 Карађорђева 78 1.000
4. 0223433601 Браћа Недић 17 1.000
5. 0223404050 билборд Плужац 1.000
6. 0223337614 Горње Црниљево 10.700
7. 0223250749 Месна канцеларија Пецка 4.000
8. 0223404066 билборд с.Осечина 5.700
9. 0223247924 Карађорђева 114 3.200
10. 5017130511 ОШ Браћа Недић Осечина 1.000
11. 5017136501 Месна заједница Плужац 1.000
12. 5017136595 Месна заједница Бастав 1.000
13. 5017136544 Месна заједница Братачић 1.000
14. 5017136536 Месна заједница Братачић 1.000
15. 5017136447 Месна заједница Остружањ 1.000
Укупно:37.500
  • на страни 4. конкурсне документације у табели јавна расвета иза ред.бр. 29. додаје се :

ред.бр.30. тако да табела гласи:

 

            ПОТРОШЊА СТРУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

јавна расвета
Бр. Место мерења Мерно место Планирана

енергија за

2019. год

1. 0223502789 Јавна расвета Лопатањ 3 4.300
2. 0223464217 П.Ј.Комирићанца 1.000
3. 0223502773 Јавна расвета Остружањ 2 17.400
4. 0223481846 Јавна расвета Сирдија 10.800
5. 0223404108 Јавна расвета Белотић 4 16.600
6. 0223404092 Јавна расвета Комирић 16.000
7. 0223404071 Јавна расвета Пискавице 34.200
8. 0223445853 Јавна расвета Горње Црниљево 10.400
9. 0223376938 Јавна расвета Драгијевица 32.900
10. 0223476480 Јавна расвета Бастав 4.700
11. 0223367190 Јавна расвета Лопатањ 14.400
12. 0223400674 Јавна расвета Царина 29.500
13. 0223400318 Јавна расвета Бастав 5.000
14. 0223483618 Јавна расвета Туђин 4.400
15. 0223450481 Јавна расвета Јадарска бб 20.800
16. 0223322670 Јавна расвета Браћа Недић 36.100
17. 0223246564 Болничка 16 61.900
18. 0223246522  П.Ј.Комирићанца 32.700
19. 0223276470 Јавна расвета Комирић 1.000
20. 0223275921 Јавна расвета Осечина 6 29.500
21. 0223267543 Јавна расвета Сирдија 2 1.000
22. 0223250707 Пецка 74.800
23. 0223249387 Остружањски пут 2 1.000
24. 0223249330 Цара Лазара 1 39.800
25. 0225753992 Јавна расвета Скадар 6.500
26. 0225753984 Јавна расвета Лопатањ 3 6.300
27. 0223502794 Јавна расвета Белотић 4 1.000
28. 0223400669 Јавна расвета Коњиц 1.000
29. 5093884134 Пецка 30.000
30. 5062422230 Јавна расвета Гуњаци 2 1.000
Укупно:898.300
  • на страни 16. образац структуре цена :
  Планирана енергија

за 2019. год. (Kwh)

Јавна расвета 897.300
Широка потрошња 31.500
  Планирана енергија

за 2019. год. (Kwh)

Цена

по јед.мере без ПДВ-а

 

Укупна цена без ПДВ-a.

 

Јавна расвета 897.300    
Широка потрошња 31.500    
                                                                            Укупно  

мења се и гласи:

  Планирана енергија

за 2020. год. (Kwh)

Јавна расвета 898.300
Широка потрошња 37.500
  Планирана енергија

за 2020. год. (Kwh)

Цена

по јед.мере без ПДВ-а

 

Укупна цена без ПДВ-a.

 

Јавна расвета 898.300    
Широка потрошња 37.500    
                                                                            Укупно  

 

  • на страни 21 конкурсне документације у моделу уговора, члан 2. мења се табела широке потрошње и јаве расвете и гласе :

 

широка потрошња
Бр. Место мерења Мерно место
1. 0223441031 Зелена пијаца
2. 0223394880 Пецка
3. 0223435682 Карађорђева 78
4. 0223433601 Браћа Недић 17
5. 0223404050 билборд Плужац
6. 0223337614 Горње Црниљево
7. 0223250749 Месна канцеларија Пецка
8. 0223404066 билборд с.Осечина
9. 0223247924 Карађорђева 114
10. 5017130511 ОШ Браћа Недић Осечина
11. 5017136501 Месна заједница Плужац
12. 5017136595 Месна заједница Бастав
13. 5017136544 Месна заједница Братачић
14. 5017136536 Месна заједница Братачић
15. 5017136447 Месна заједница Остружањ
јавна расвета
Бр. Место мерења Мерно место
1. 0223502789 Јавна расвета Лопатањ 3
2. 0223464217 П.Ј.Комирићанца
3. 0223502773 Јавна расвета Остружањ 2
4. 0223481846 Јавна расвета Сирдија
5. 0223404108 Јавна расвета Белотић 4
6. 0223404092 Јавна расвета Комирић
7. 0223404071 Јавна расвета Пискавице
8. 0223445853 Јавна расвета Горње Црниљево
9. 0223376938 Јавна расвета Драгијевица
10. 0223476480 Јавна расвета Бастав
11. 0223367190 Јавна расвета Лопатањ
12. 0223400674 Јавна расвета Царина
13. 0223400318 Јавна расвета Бастав
14. 0223483618 Јавна расвета Туђин
15. 0223450481 Јавна расвета Јадарска бб
16. 0223322670 Јавна расвета Браћа Недић
17. 0223246564 Болничка 16
18. 0223246522  П.Ј.Комирићанца
19. 0223276470 Јавна расвета Комирић
20. 0223275921 Јавна расвета Осечина 6
21. 0223267543 Јавна расвета Сирдија 2
22. 0223250707 Пецка
23. 0223249387 Остружањски пут 2
24. 0223249330 Цара Лазара 1
25. 0225753992 Јавна расвета Скадар
26. 0225753984 Јавна расвета Лопатањ 3
27. 0223502794 Јавна расвета Белотић 4
28. 0223400669 Јавна расвета Коњиц
29. 5093884134 Пецка
30. 5062422230 Јавна расвета Гуњаци 2

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа   Осечина

                                                                                     начелник

Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-8/2020
Дана:09.03.2020.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 09.03.2020. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:

 Уконкурсној документацији наведен је мањи број ед бројева у односу на последњи рачун који сте добили ?

ОДГОВОР: уочена је грешка код уноса ед бројева и с тим у вези биће измењена конкурсна документација и продужен рок за подношење понуда.

  1. ПИТАЊЕ:

Обзиром да је написано да је период снабдевања за календарску 2020, да ли то значи да се уговор закључује са роком важења до 31.12.2020.године.

ОДГОВОР: да, уговор се закључује са роком важења до 31.12.2020.године

С поштовањем

Општинска управа Осечина

начелник

Милан Урошевић

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom(pdf)

На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-8/2020

ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа
ул. Карађорђева број 78, Осечина

О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

1.Наручилац: Општина Осечина, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.78, Осечина, интернет адресa www.osecina.com позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом.
2.Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе, општина Осечина
3.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4.Предмет набавке:услуга снабдевања електричном енегијом
Ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија
5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Релативан значај сваког наведеног критеријума биће наведен – појашњен у конкурсној документацији.
6.Начин преузимања конкурсне документације: на интернет адреси www.osecina.com или на Порталу јавних набавки.
7. Адреса: Карађорђева број 78, Осечина, на интернет адреси www.osecina.com
8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до дана 16.03.2020. до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ – НЕ ОТВАРАТИ“. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (недеља, државни празник) као последњи дан истека рока сматраће се први следећи радни дан до 12,00 часова. Понуда се подноси у затвореној, запечаћеној коверти, на напред наведену адресу наручиоца или предаје лично на писарници Општинске управе Осечина. На полеђини коверте навести податке о понуђачу са тачном адресом, бројем телефона-факса и именом особа за контакт. Понуда мора бити попуњена на оригинал обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама Oпштинске управе, на дан истека рока за подношење понуда, односно дана 16.03.2020. године са почетком у 12 часова и 15 минута.
Понуђачи при отварању понуда морају комисији предати писмено овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.
10.Услови под којим понуђачи могу учествовати у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или физичко лице ( у даљем тексту: понуђач) које поднесе доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама.
Уз понуду и доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач има обавезу да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом .
11.Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у објективно најкраћем могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.
12. Остали подаци:
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда треба да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Незатворене, непотпуне и неблаговремене поднете понуде неће бити разматране.
Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 014/451-158, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

Scroll To Top