ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom(pdf)

На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-8/2020

ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа
ул. Карађорђева број 78, Осечина

О б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

1.Наручилац: Општина Осечина, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.78, Осечина, интернет адресa www.osecina.com позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом.
2.Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе, општина Осечина
3.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
4.Предмет набавке:услуга снабдевања електричном енегијом
Ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија
5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Релативан значај сваког наведеног критеријума биће наведен – појашњен у конкурсној документацији.
6.Начин преузимања конкурсне документације: на интернет адреси www.osecina.com или на Порталу јавних набавки.
7. Адреса: Карађорђева број 78, Осечина, на интернет адреси www.osecina.com
8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до дана 16.03.2020. до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ – НЕ ОТВАРАТИ“. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (недеља, државни празник) као последњи дан истека рока сматраће се први следећи радни дан до 12,00 часова. Понуда се подноси у затвореној, запечаћеној коверти, на напред наведену адресу наручиоца или предаје лично на писарници Општинске управе Осечина. На полеђини коверте навести податке о понуђачу са тачном адресом, бројем телефона-факса и именом особа за контакт. Понуда мора бити попуњена на оригинал обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама Oпштинске управе, на дан истека рока за подношење понуда, односно дана 16.03.2020. године са почетком у 12 часова и 15 минута.
Понуђачи при отварању понуда морају комисији предати писмено овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.
10.Услови под којим понуђачи могу учествовати у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или физичко лице ( у даљем тексту: понуђач) које поднесе доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама.
Уз понуду и доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач има обавезу да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом .
11.Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у објективно најкраћем могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.
12. Остали подаци:
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда треба да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Незатворене, непотпуне и неблаговремене поднете понуде неће бити разматране.
Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 014/451-158, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

Scroll To Top