ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-17/2020
Број одлуке: 404-17/2020
Датум: 30.03.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460, у поступку јавне набавке услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, понуда број 41 од 15.03.2020. године.

Образложење
Наручилац је дана 11.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-17/2020, за јавну набавку услуга стручног надзора на радовима на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71247000-надзор грађевинских радова, а дана 11.03.2020. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3 (три) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.
Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора на радовима на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.
Одступања од плана набавке: /
2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало три понуђача:
1. “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460
2. СЗР “Пут“ предузетник Славко Џида Ваљево, Владе Зечевића бр.25, матични број 55836655, ПИБ 102789166
3.“Белпосинг “д.о.о. Шабац, Масарикова 6/7, матични број 21037958, ПИБ 108632283

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач “Хармонија пројект“д.о.о. Ваљево, понудио је 0,92% од вредности контролисаних радова
2. Понуђач “Белпосинг “д.о.о. Шабац, понудио је 0,97% од вредности контролисаних радова
3. Понуђач СЗР “Пут“ предузетник Славко Џида Ваљево, понудио је 1% од вредности контролисаних радова

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Хармонија пројект“д.о.о. Ваљево, заведена под бројем 41, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће предметну услугу извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан
Контакт: тел./факс 014/451-158.
1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460, понуда број 41 од 15.03.2020. године.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top