VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-17/2020
Broj odluke: 404-17/2020
Datum: 30.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460, u postupku javne nabavke usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, ponuda broj 41 od 15.03.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 11.03.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-17/2020, za javnu nabavku usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71247000-nadzor građevinskih radova, a dana 11.03.2020. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 (tri) ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.
Predmet javne nabavke je usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, usluge
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 833.333,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: /
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo tri ponuđača:
1. ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460
2. SZR ”Put” preduzetnik Slavko Džida Valjevo, Vlade Zečevića br.25, matični broj 55836655, PIB 102789166
3.”Belposing ”d.o.o. Šabac, Masarikova 6/7, matični broj 21037958, PIB 108632283

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač ”Harmonija projekt”d.o.o. Valjevo, ponudio je 0,92% od vrednosti kontrolisanih radova
2. Ponuđač ”Belposing ”d.o.o. Šabac, ponudio je 0,97% od vrednosti kontrolisanih radova
3. Ponuđač SZR ”Put” preduzetnik Slavko Džida Valjevo, ponudio je 1% od vrednosti kontrolisanih radova

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača ”Harmonija projekt”d.o.o. Valjevo, zavedena pod brojem 41, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će predmetnu uslugu izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460, ponuda broj 41 od 15.03.2020. godine.
Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top