ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА

Општинска управа Осечина, Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са члана 69. Закона о управљању отпада („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

 О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА

НА ЛОКАЦИЈИ ОПЕРАТЕРА

Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечина, на захтев опратера „Вожд комерц“ д.о.о. Осечина, ул. Карађорђева бр.122, са производним погоном у улици Пере Јовановића Комирићанца бр. 27/А, на територији општине Осечина, спровело је поступак издавања интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластичне амбалаже на локацији оператера, чија се реализација планира на ка. парцели 109/2 К.О. Остружањ, Осечина варошица.

На основу извршеног увида у достављену документацију, а на основу члана 63. Закона о управљању отпадом („Сл.Гласник РС“, број 36/09, 88/2010 и 14/2016), овај орган је дао сагласност на прихватање захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У вези са напред изнетим, Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечинаје оценило да су испуњени услови за издавање предметне Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, те се од 06. јула 2017. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 002.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 8:00 – 12:00 часова у просторијама  Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Осечинаје, Карађорђева бр.114, спрат 2, соба 127, и изјавити жалбу на донето решење овом Одељењу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Одељење за комунално – стамбене послове,

урбанизам, грађевинарство и

заштиту животне средине

 


Општинска управа Осечина, Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине на основу члана 69. став 1 Закона о управљању отпада („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластична амбалажа.

Општинска управа Осечина, Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер „Вожд комерц“ д.о.о. у Осечини поднео овом Одељењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – пластична амбалажа, број 501-5/2017 од 06. априла 2017. године индексног броја 15 01 02, у постројењу „Вожд комерц“ д.о.о. у Осечини, улица Пере Јовановића Комирићанца 27/А, на катастарској парцели број 109/2 К.О. Остружањ, Осечина варошица, а у скалду са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС“, број 96/09).

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврши увид у садржину поднетог Захтева у просторијама Општинске управе Осечина, Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, улица Карађорђева бр. 114, спрат 2, канцеларија број 128, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обевештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднето Захтеву.

Scroll To Top