ВЕСТИ:
Почетна / КОНКУРСИ / КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину (“Општински службени гласник“, број 8/2022) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2023. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 05.09.2023. године доноси:

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2023. ГОДИНИ

 

 1. Предмет:

 Избор корисника за доделу подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача, у оквиру реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2023. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на подручју општине Осечина.

 

 1. Програм мера:
 • Мера обухвата доделу бесповратних средстава за купљену нову пољопривредну механизацију и опрему, у износу до 40 %  односно до 200.000,00 динара (не рачунајући износ ПДВ-а), а за пољопривредна газдинства са маргиналних подручја (Скадар, Драгодол и Царина) у износу до 50 %  односно до 300.000,00 динара (не рачунајући износ  ПДВ-а) по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
 1. Услови:

  Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пољопривредном производњом и испуњавају следеће услове:

 

 • да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу у 2023. години;
 •  да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
 • да је опрема и механизација купљена у периоду од 01.01.2023. године па до дана утрошка средстава планираних за ову врсту подстицаја;
 • да се опрема и механизација не сме отуђити у периду од 3 године од дана купoвине;
 • да се опрема и механизација налази и користи на газдинству подносиоца захтева;
 • да је подносилац захтева измирио сва потраживања по основу пореског дуга према општинској управи Осечина;
 • да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2023. години;
 • да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и руралног развоја у протекле 3 године.
 1. Потребна документација за учешће на конкурсу:
 • потврда о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2023. години;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • готовински рачун за купљену опрему и механизацију који гласи на име подносиоца захтева;
 • отпремница за купљену опрему и механизацију која гласи на име подносиоца захтева;
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава и извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско плаћање или плаћање картицом доставља се фискални исечак;
 • гарантни лист (за опрему и механизацију која подлежу издавању гарантног листа);
 • фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
 • потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
 • изјаву подносиоца захтева да није користио средства Републике Србије за исту намену у 2023-ој години.
 1. Начин доделе субвенција:

Субвенција за куповину нове пољопривредне механизације и опреме, одобрава се сваком пољопривдедном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ субвенције по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава.

 Неблаговремене, непотпуне и пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се узимати у разматрање.

Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина-Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20, улица Карађорђева број 114.

Конкурс ће бити отворен до 09.10.2023. године.

Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.

Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина, у недељном листу Напред и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

Општинско Веће општине Осечина,

Број: 060-39/2023, дана 05.09.2023. године

Општинско веће

Председник

Никола Томић с.р.

Scroll To Top