ВЕСТИ:
Почетна / вести / КОНКУРС: ДОДЕЛA СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2023. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
КОНКУРС: ДОДЕЛA СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2023. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

КОНКУРС: ДОДЕЛA СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2023. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

OBRAZAC BIZNIS PLANA 2022

На основу Чланова 41.43.51. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“;, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину („општински Службени гласник“ , бр. 8/2022 од 20.12.2022. год), и Локалног акционог плана запошљавања за 2023. годину број 060-39/2023 од 05.09.2023. године Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 05.09.2023.године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2023. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

I ОПШТИ УСЛОВИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање на подручју општине Осечина.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу до 200.000,00 динара, ради оснивања радње или привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Укупан износ средстава предвиђен Јавним позивом у 2023-ој години износи 1.000.000,00 динара. У току трајања јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за
коришћење субвенције.

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА
Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има лице које је: – да је лице пријављено на евиденцију код Националне службе за запошљавање у тренутку
расписивања Јавног позива/Конкурса за доделу средстава;
– има поднет уредно попуњен образац бизнис плана.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:
– за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација;
– за обављање делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
– да лице које подноси захтев није користило средства по програму самозапошљавања Општине у текућој фискалној години и у протекле две фискалне године или није реализовало уговорну обавезу по неком од предходних програма општине за исту намену.

III ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Документација за подношење захтева:
1) извод из евиденције незапослених;
2) пословни програм (бизнис план);
3) предрачун/понудa/ купопродајни уговор/предуговор за набавку основних средстава (опреме, уређаја и др.) или обртних средстава (сировине и репроматеријал потребни за обављање делатности, алати, оруђе за рад и друга добра у зависности од делатности коју ће обављати); или грађевинског материјала за адаптацију пословног простора.
Документација која се прилаже при потписивању уговора о додели субвенције:
– фотокопију решења о упису у регистар АПР-а или фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико ниje регистрован у АПР-у;
– фотокопија решења о ПИБ-у;
– фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
– фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
– фотокопија картона депонованих потписа;
– фотокопија личне карте незапосленог лица са евиденције Националне службе за запошљавање;
– 2 (две) регистроване бланко сопствене менице, без протеста;
– Менично овлашћење ( добија се у Општинској управи Осечина );
– писани пристанак подносиоца захтева за прикупљање и обраду података о личности ( добија се у Општинској управи Осечина );
– изјавa незапосленог лица са евиденције НЗС о висини додељених свих других државних помоћи
мале вредности у текућој фискалној години и у протекле две фискалне године ( добија се у Општинској управи Осечина ).
IV НАМЕНА СРЕДСТАВА
Субвенција незапосленим лицима са евиденције НСЗ на подручју општине Осечина намењена је за обављање новорегистроване делатности, подстицај развоју предузетништва кроз пораст броја радњи или привредних друштава и смањивање незапослености.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Општинска управа општине Осечина врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Конкурса и приложене документације, а Општинско веће општине Осечина доноси коначну одлуку о висини средстава која ће се исплатити подносиоцима пријава.
Средства се расподељују свим подносиоцима пријава, а висина средстава се одрећује у зависности од броја поднетих пријава тј. сразмерно броју подносилаца.
Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни општине Осечина да ће субвенција бити одобрена.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Са корисницима средстава Општина закључује уговор у року од 30 дана од дана коначности решења Општинског већа о додели средстава.
Уговор из става 1. овог члана, у име општине Осечина закључује председник општине Осечина.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума потписивања уговора.

VII ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА:
Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
– обавља регистровану делатност у трајању од најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
– испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом и томе достави доказ општини Осечина најкасније 15 дана од дана истека уговорне обавезе;
– корисник је дужан да у року од 45 дана од дана закључења Уговора са Општином, достави копију готовинског рачуна који гласи на име корисника са ценом и количином купљене робе/опреме и фискални рачун који је саставни део готовнског рачуна, или уговор за купљену робу/опрему или извршене услуге које су предмет инвестиције (у случају да се прилаже уговор као доказ о извршеној инвестицији, доставља се и извод из банке од стране лица које је продало робу или извршило услугу). Дозвољено је искључиво закључивање предуговора/уговора са правним лицем/предузетником који пружају услугу која је предмет предуговора/уговора или који у свом раду користи робу/опрему који су предмет предуговора/уговора.
– обавести општину Осечина о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене;
-омогући општини Осечина праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције у року од 15 дана од дана пријема решења општине Осечина о повраћају средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Образац бизнис плана може се преузети се на сајту општинa Осечина www.osecina.com или у Канцеларији за локални економски развој општине Осечина, на адреси Карађорђева 78.
Конкурс ће бити отворен oд 08.09.2023. године до 22.09.2023. године.
Неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060-39-2023 од 05.09.2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Никола Томић с.р.

Scroll To Top