ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

На основу члана 6. и 7 а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број 7/2008 и 6/2015), Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 23.11.2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину на територији општине Осечина .

Члан 2.

На територији општине Осечина одређено је три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима и то: зона 1, зона 2 и зона 3

УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по зонама на територији општине Осечина, и то:

ВРСТА НЕПОКРЕТНОСТИ ЦЕНА ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3
Грађевинско земљиште      
Пољопривредно земљиште 448,00 дин   19,03 дин.
Шумско земљиште     9,85 дин
Станови      
Куће за становање      
Пословне зграде и други (надземни и подземни)грађевински објекти који служе за обављање делатности      
Гараже и гаражна места      

Члан 3.

Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на територији општине Осечина служиле као просечне цене на основу којих је у текућој 2015. години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, и то:

 

Грађевинско земљиште…………………..665,00 динара/м2

Пољопривредно земљиште………………20,00 динара/м2

пословни простор……………………… 55.112,75 динара/м2

станови и стамбене зграде………… 35.078,53 динара/м2

гараже и други објекти……………….17.549,54 динара/м2

Обвезници који воде пословне књиге, у складу са чланом 7а став 2. и став 3. Закона, код утврђивања основице пореза на имовину просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности, у најопремљенијој зони, на основу које је утврђена основица пореза на имовину обвезнику који не води пословне књиге, за текућу годину, множе коофицијентима који су утврђени Одлуком о одрећивању коефицијената за непокретности по зонама то за: прву зону(1,00), за другузону(0,80), и за трећу зону(0,40).

 

У складу са чланом 6. став 8. Закона о порезима на имовину, за обвезнике који не воде пословне књиге, ако ни у граничним зонама из става 7. овог члана није било промета одговарајаћих неопкретности у периоду из става 5. овог члана, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Опшинском службеном гласнику“ и на интернет страни општине Осечина.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Опшинском службеном гласнику “, а примењује се од 01. 01. 2016. године.

Скупштина општине Осечина,

       Број: 060-55/2015., Дана: 23.11.2015. год.

        Председница Скупштине,

                                                                                                                         Златија Миличић, с.р.

Scroll To Top