VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izgradnja javne rasvete u Karađorđevoj ulici u Osečini
Izgradnja javne rasvete u Karađorđevoj ulici u Osečini

Izgradnja javne rasvete u Karađorđevoj ulici u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-14/2016

Broj odluke: 404-14/2016

Datum: 14.04.2016. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

 

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđačima “Spas“ d.o.o. Jagodina, Prvomajska

br.14/1, matični broj 06101968, PIB 101322155 i “Jagodina put“ d.o.o. Jagodina, Kablovska bb, matični broj 20524600, PIB 106072024 ( zajednička ponuda), broj 61 od 13.04.2016.godine.

 

Obrazloženje

Naručilac je dana 01.04.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-14/2016, za javnu nabavku: izgradnja javne rasvete u Karađorđevoj ulici u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:45200000-radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje ,  a dana 01.04.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 zajedničke  ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-radovi.

Predmet javne nabavke je  izgradnja javne rasvete u Karađorđevoj ulici u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:45200000-radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje .

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 4.150.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 6 ponuđača:

 1. Grupa ponuđača: “Luks Elektro“ d.o.o. Ub, ul.28. februara br.2, matični broj 17576062, PIB 103381078  i “ Leon“ d.o.o. Ub, Josipa Majera br.103, matični broj 06786898, PIB 101347710
 2. Zajednička ponuda :“Spas“ d.o.o. Jagodina, Prvomajska br.14/1, matični broj 06101968, PIB 101322155 i “Jagodina put“ d.o.o. Jagodina, Kablovska bb, matični broj 20524600, PIB 106072024
 3. Zajednička ponuda:“Autotransport“ d.o.o. Valjevo, Popučke bb, matični broj 06984959, PIB 100077298 i “Tehnounion ABC“ d.o.o. Loznica, Miodraga Borisavljevića br.1, matični broj 20376821, PIB 105438875

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđači “Spas“ d.o.o. Jagodina i “Jagodina put“ d.o.o. Jagodina ponudili su cenu 3.801.609,84 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđači “Autotransport“ d.o.o. Valjevo i “Tehnounion ABC“ d.o.o. Loznica ponudili su cenu 3.977.445,00 dinara bez PDV-a
 3. Ponuđači “Luks Elektro“ d.o.o. Ub i “ Leon“ d.o.o. Ub ponudili su cenu 4.501.000,00 dinara bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija zajednička ponuda ponuđača “Spas“ d.o.o. Jagodina i “Jagodina put“ d.o.o. Jagodina, zavedena pod brojem 61 i predložila naručiocu  izbor iste.

 

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Milan Urošević,predsednik, Veličko Marković član i Suzana Gligorić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđačima“Spas“ d.o.o. Jagodina, Prvomajska br.14/1, matični broj 06101968, PIB 101322155 i “Jagodina put“ d.o.o. Jagodina, Kablovska bb, matični broj 20524600, PIB 106072024(zajednička ponuda), broj 61 od 13.04.2016.godine

 

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

 

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top