VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630)
Izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630)

Izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630)

NARUČILAC:Opština Osečina
Broj JN: 404-33/2017
Broj odluke: 404-33/2017
Datum: 07.12.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro grupa“ d.o.o. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z/I/pp 8 , matični broj 20263644, PIB 104887158 u postupku javne nabavke izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630) – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 28.11.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630) br. 404-34/2017,  a dana 28.11.2017. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada Elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1+165-km 1+630).

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 250.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. “Beohidro“ d.o.o. Beograd, Skender begova 11a, matični broj 20042923, PIB

103882804

 1. HG “Hidro grupa“ d.o.o. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z/I/pp 8 ,

matični broj 20263644, PIB 104887158

 1. “Šumadija projekt“ Paraćin, Vojvode Mišića 29/9 matični broj 17614827,

PIB 103610012

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač HG “Hidro grupa“ d.o.o. Novi Beograd, ponudio je cenu 310.000,00 din. bez PDV-a;
 2. Ponuđač “Beohidro“ d.o.o. Beograd, ponudio je cenu 360.000,00 din. bez PDV-a;
 3. Ponuđač “Šumadija projekt“ Paraćin, ponudio je cenu 390.000,00 din. bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda HG “Hidro grupa“ d.o.o. Novi Beograd i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču HG “Hidro grupa“ d.o.o. Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina 10z/I/pp 8 , matični broj 20263644, PIB 104887158, ponuda br.115 od 05.12.2017. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Dragan Aleksić

 

Scroll To Top