VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Sportski savez Osečina
Karađorđeva 78
14 253 Osečina
Broj: 66-2-8/2017
Datum: 22.09.2017.godine

Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu, broj 060-41/2017 od 18.09.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisuje:

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

  1. Učesnici javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2017. godinu namenjenih projektnim aktivnostima sportskih organizacija (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina i koja su upisana u registar kod nadležnog organa. Sportska organizacija, odnosno udruženje, može podneti više prijava na Konkurs, a sredstva iz budžeta može dobiti za jedan program aktivnosti.
  2. Prijave na Javni konkurs podnose se na posebnom obrascu, u kancelariji broj 10 opštinske uprave Osečina u kojoj se nalazi sedište Sportskog saveza Osečina, na adresi ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom :
SPORTSKI SAVEZ OSEČINA

“Ne otvarati-prijava na Javni konkurs za finansiranje sportskih organizacija za 2017. godinu

Naziv i adresa podnosioca prijave na Javni konkurs:________________________________

Kontakt osoba:____________________________

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

a) predlog projekta sa pratećim izjavama;

b) dokaz da račun sportske organizacije nije u blokadi;

v) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa.

  1. Navedeni obrasci moraju biti popunjeni elektronski, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje organizacije, odnosno udruženja. Za preuzimanje pomenutih obrazaca kontaktirati Sportski savez Osečina na telefon 014 / 451 – 311 lokal 10, ili na e-mail sportskisavezosecina@gmail.com ili na internet stranici opštine Osečina www.osecina.com. Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.
  2. Postupak, ocenu i odluku o finansiranju predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za dodelu sredstava sportskim organizacijama imenovana od Opštinskog veća opštine Osečina.
  3. Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja (22.09.2017.) na oglasnoj tabli Sportskog saveza Osečina (ulica Karađorđeva 78).

Sportski savez Osečina
Predsednik,
Vladimir Radivojević

pedlog-godisnjeg-programa

pedlog-godisnjeg-programa

Scroll To Top