VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka vozila
Nabavka vozila

Nabavka vozila

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku :  nabavka vozila, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34110000, JN 404-25/2016, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-25/2016 sa ponuđačem ABC Test d.o.o. Valjevo ul. Ljubomira Pavlovića br.13, matični broj 07658796, PIB 100073712 .

Procenjena vrednost javne nabavke je 3.000.000,00 dinara bez PDV-a

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi  2.716.000,00 dinar bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena u iznosi 2.716.000,00 dinara, a najniža iznosi 2.716.000,00 dinara.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 14.06.2016. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 23.06.2016. godine.

Ugovor je zaključen do 31.07.2016.godine.


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-25/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : nabavka vozila, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  34110000- putnički automobili

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

  • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
  • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
  • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 10.06.2016.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 10.06.2016. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkurrsna-nabavka-vozila (doc)
poziv-nabavka-vozila (doc)
konkurrsna-nabavka-vozila (pdf)
poziv-nabavka-vozila (pdf)

Scroll To Top