VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA: Nabavka brzinskog displeja

ODLUKA: Nabavka brzinskog displeja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-18/2018

Broj odluke: 404-18/2018

Datum: 03.04.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

o dodeli ugovora

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br.404-18/2018, nabavka brzinskog displeja, ponuda br. 64 od 28.03.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.03.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje dobra, nabavka brzinskog displeja, br. 404-18/2018, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34923000-oprema za kontrolu drumskog saobraćaja, a dana 23.03.2018. godine dostavio poziv na adrese i objavio je poziv za podnošenje ponuda na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je dve ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

 

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje, dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka brzinskog displeja

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 250.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo dva ponuđača:

  1. SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154
  2. Preduzeće Marđo d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 48, matični broj 20304448, PIB 105068756

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, ponudio je cenu u iznosu od 247.000,00 din. bez PDV-a
  2. Ponuđač Marđo d.o.o. Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 282.000,00 din. bez PDV-a
  3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, ponuda br.64 od 28.03.2018. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

 

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik, Veličko Marković član i Suzana Gligorić član .

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.64 od 28.03.2018. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top