VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka o dodeli ugovora za obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina
Odluka o dodeli ugovora za obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Odluka o dodeli ugovora za obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-3/2018
Broj odluke: 404-3/2018
Datum: 30.01.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića br.32, matični broj 06043429, PIB 100372941; ponuda broj 24 od 29.01.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 17.01.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-3/2018, za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge,  a dana 17.01.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

Predmet javne nabavke je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.000.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1(jedan) ponuđač:

1.G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića br.32, matični broj 06043429, PIB 100372941;

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedan).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda i to:

  1. cena 70 pondera
  2. limit pokrića po štetnom događaju za neograničeni  broj štetnih događaja  30 pondera

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

Red.br. ponuđač Cena- pondera -limit-pondera Ukupno pondera
1. G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd 70 30 100
  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača  G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd, zavedena pod brojem 24,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića br.32, matični broj 06043429, PIB 100372941; ponuda broj 24 od 29.01.2018. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top