VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2016/2017,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-29/2016 sa ponuđačem “Alko turs“ d.o.o. Valjevo, ul. Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 5.375.000,00   din.bez PDV-a

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 5.375.000,00  din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 5.375.000,00  din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 29.08.2016. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 14.09.2015. godine.

Ugovor je zaključen do 31.08.2017.godine.


NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-29/2016

Broj odluke: 404-29/2016

Datum:29.08.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Alko turs“ d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404  u otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2016/2017 godinu

Obrazloženje

Naručilac je dana 25.07.2016. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-29/2016, za javnu nabavku prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2016/2017 godinu a dana 25.07.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina, 29.07.2016. godine poziv je objavljen na portalu Službenih glasila RS.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka otvoreni postupak-usluge.

Predmet javne nabavke je prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2016/2017 godinu, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 5.375.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1  ponuđač:

1.“Alko turs“ d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda :

  • ponuđena cena – 90 pondera

Ponuda sa najnižom  cenom (Cmin) dobija maksimalan broj bodova tj. 90 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se preme formuli:

Bc= 90 h C min / C

-ponuđena cena prevoza sportskih kolektiva – 10 pondera

Ponuda sa najnižom  cenom (Cmin) dobija maksimalan broj bodova tj. 10 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se preme formuli:

Bc= 10 h C min / C

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. “Alko turs“ d.o.o Valjevo, 100 pondera.
  2. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda za prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2016/2017 godinu ponuda ponuđača “Alko turs“ d.o.o. Valjevo,  zavedena pod red.br.109 i predložio naručiocu njihov  izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik,  Veličko Marković član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču:

“Alko turs“ d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top