VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

ODLUKA: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-17/2018

Broj odluke: 404-17/2018

Datum: 03.04.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063; ponuda broj 62 od 27.03.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.03.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-17/2018 za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928470, a dana 23.03.2018. godine poziv za podnošenje ponuda poslat je na tri adrese i objavljen na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3(tri) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

 Predmet javne nabavke je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 375.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo tri ponuđača:

1.Sava kop d.o.o. Valjevo, Braće Veličkovića 29, matični broj 20561106, PIB 106236146

2.SZT Mašinbravarska radnja Krunić Slobodan Valjevo, Rađevo selo br.76, matični broj 51248422, PIB 101493533

3.SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, ponudio je cenu 374.560,00 din.bez PDV-a

2. Ponuđač SZT Mašinbravarska radnja Krunić Slobodan Valjevo, ponudio je cenu 409.760,00 din. bez PDV-a

3. Ponuđač Sava kop d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu 432.340,00 din. bez PDV-a

 

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, zavedena pod brojem 62, i predložila naručiocu njegov izbor.

 

6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063; ponuda broj 62 od 23.03.2018. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top