VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE
POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE

POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE

Republika Srbija
Opština Osečina
Žalbena komisija
Broj 117-1/2018
Datum 14.11.2018.
Osečina

Na osnovu člana 177. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), Žalbena komisija opštine Osečina, 14.11.2018. godine donosi

POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMSIJE

član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se način rada Žalbene komisije opštine Osečina (u daljem tekstu: komisija) i druga pitanja značajna za njen rad.

član 2.

Žalbena komisija je kolegijalni organ koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika.

član 3.

Žalbena komisija odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.

član 4.

Žalbena komisija primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

član 5.

Žalbena komisija je u svom radu samostalna i radi u sastavu od tri člana, od kojih je jedan predsednik Komisije.

član 6.

Sedište Žalbene komisije je u Osečini, u ul. Karađorđeva 78.

član 7.

Predsednik predstavlja Komisiju; saziva sednice Komisije i njima, predsedava, potpisuje akte koje donosi Komisija; stara se o tome da Komisija obavlja svoje poslove saglasno propisima i blagovremeno; stara se o primeni ovog poslovnika i obavlja druge poslove određene ovim poslovnikom.

član 8.

Žalbena komisija radi i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednicama.

Predsednik saziva sednicu pismenim pozivom, po pravilu, najmanje tri dana pre njenog održavanja. Poziv sadrži redni broj sednice, dan, vreme i mesto njenog održavanja.

Uz poziv članovima dostavljaju se predlog dnevnog reda i materijali za sednicu.

Izuzetno, kada postoje opravdani razlozi za hitno postupanje, sednica

se može sazvati u roku kraćem od tri dana, a materijali se mogu dostaviti članovima i pred početak sednice.

Žalbena komisija odlučuje većinom od ukupnog broja članova.

član 9.

Pošto predsednik otvori sednicu, utvrđuje se njen dnevni red. Svaki član može da predloži izmene ili dopune dnevnog reda.

Potom, predsednik stavlja na glasanje izmenjeni ili dopunjeni predlog dnevnog reda.

Izuzetno, predsednik može da predlaže izmene ili dopune dnevnog reda do kraja sednice.

Ako se dnevni red menja, prvo se odlučuje o predlogu da se neka tačka povuče s dnevnog reda, a potom o predlogu da se dnevni red dopuni.

Predloženi dnevni red može da se dopuni ako su razlozi za to nastali pošto je sednica već bila sazvana i ako su članovi upoznati s materijalom koji je s tim u vezi.

Pošto se utvrdi dnevni red sednice usvaja se zapisnik s prethodne sednice.

Član može da stavi primedbe na zapisnik, pismeno pre sednice ili usmeno na samoj sednici.

O primedbama odlučuje Komisija zaključkom.

član 10.

O svakoj sednici Žalbene komisije vodi se zapisnik, koji se članovima dostavlja uz predlog dnevnog reda za narednu sednicu.

U zapisnik se upisuje: redni broj i datum sednice, ko je predsedavao sednici, vreme početka i završetka sednice, , dnevni red sednice i odluke o svakoj tački dnevnog reda.

Zapisnik potpisuju predsedavajući sednice i ovlašćeno lice iz Opštinske uprave.

član 11.

Žalbena komisija je dužna da odluči o žalbi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.

član 12.

Na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave objavljuju se mišljenja o pitanjima koja su najčešće predmet odlučivanja Žalbene komisije, u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti.

Članovi Žalbene komisije su dužni da sva mišljenja, u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti dostave organizacionoj jedinici Opštinske uprave nadležnoj za održavanje i ažuriranje internet prezentacije jedinice lokalne samouprave.

član 13.

Predsednik ili član Žalbene komisije će biti izuzet od vršenja dužnosti u pojedinačnom žalbenom postupku ukoliko postoji lični interes koji on, ili s njime povezano lice, može imati u vezi sa odlukom u čijem donošenju učestvuje.

Rešenje o izuzeću člana Žalbene komisije donosi predsednik komisije.

Rešenje o izuzeću predsednika Žalbene komisije donosi Veće.

Protiv rešenja o izuzeću žalba nije dopuštena ali može da se pokrene upravni spor.

Ovim odredbama se ne ograničava primena pravila o izuzeću propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

član 14.

Žalbena komisija najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Opštinskom veću u roku od 30 dana od dana završetka kalendarske godine, s tim što može podnositi i druge izveštaje kada oceni da je to potrebno.

član 15.

Članu Žalbene komisije dužnost člana žalbene komisije prestaje kad protekne vreme na koje je imenovan, ako podnese pismenu ostavku, kada ispuni uslove za starosnu penziju ili kada bude razrešen.

član 16.

Član žalbene komisije razrešava se ako nesavesno vrši svoje dužnosti ili ako je osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti u žalbenoj komisiji.

Predsednik žalbene komisije razrešava se dužnosti predsednika ako je nesavesno ili neuspešno vrši.

član 17.

Žalbena komisija u svom radu koristi pečat prečnika 32mm, sa grbom Republike Srbije u sredini oko koga je koncentričnim krugovima na srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisan tekst „Republika Srbija, Opštinska uprava Osečina I “.

član 18.

Stručno-tehničke i administrativne poslove za Žalbenu komisiju vrši Opštinska uprava.

član 19.

Poslovnik se menja i dopunjuje odlukom.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika može podneti svaki član Komisije.

Predlog se podnosi u obliku u kome se donosi odluka i mora biti obrazložen.

član 20.

Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

 

ŽALBENA KOMISIJA

broj 117-1/2018, dana 14.11.2018.godine

Predsednik Žalbene komisije

___________________________

 

Scroll To Top