ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ДОДЕЛA УГОВОРА – уређење заштитног појаса локалних путева
ДОДЕЛA УГОВОРА – уређење заштитног појаса локалних путева

ДОДЕЛA УГОВОРА – уређење заштитног појаса локалних путева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-23/2018
Број одлуке: 404-23/2018
Датум:30.07.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.78, од 24.07.2018.године, у поступку јавне набавке уређење заштитног појаса локалних путева – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 18.07.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, набавка на коју се закон не примењује, уређење заштитног појаса локалних путева, бр. 404-23/2018, а дана 18.07.2018. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – услуге.

Предмет јавне набавке је уређење заштитног појаса локалних путева, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 333.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. “Машинокоп“ д.о.о. Шабац, Далматинска 16, матични број 20705515, ПИБ 106917561
 2. СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980
 3. “Аутотранспорт“ д.о.о. Ваљево, Попучке бб, матични број 06984959, ПИБ 100077298

 3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. СЗР “Фер партнер“ Осечина, понудио је цену 2,00 дин. по м2;
 2. “Машинокоп“ д.о.о. Шабац, понудио је цену 2,50 дин. по м2;
 3. “Аутотранспорт“ д.о.о. Ваљево , понудио је цену 2,60 дин по м2 ;

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда СЗР “Фер партнер“ Осечина и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дарко Грујичић заменик председника Комисије, Жељко Андрић члан и Величко Марковић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.78, од 24.07.2018.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top