ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-27/2021

Број одлуке: 404-27/2021

Датум: 27.07.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу – заједничка понуда

–  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина 6/IV, матични број

07451342, ПИБ 100003172 носилац посла и

– Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића 1, матични број 17526529, ПИБ 103109358

члан групе понуђача,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-27/2021, израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030 година,  понуда бр. 90 од 22.07.2021. године.

Образложење

Наручилац је дана 16.07.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030 година бр. 404-27/2021, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030 година

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 791.700,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 понуђач:

1.Заједничка понуда:

–  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина 6/IV, матични број

07451342, ПИБ 100003172 , носилац посла и

– Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића 1, матични број 17526529, ПИБ 103109358,

члан групе понуђача

 3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач – заједничка понуда:

–  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 носилац посла и

– Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића 1, матични број 17526529, ПИБ 103109358

члан групе понуђача, понудио је цену у износу од 930.000,00 динара без ПДВ-а.

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача :

–  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина 6/IV, матични број

07451342, ПИБ 100003172 носилац посла и

– Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића 1, матични број 17526529, ПИБ 103109358,

члан групе понуђача,  понуда бр.90 од 22.07.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити у складу са Споразумом групе понуђача о подношењу заједничке понуде заведеног код носиоца посла под бр. 491-2/21 од 21.07.2021.године и  код члана групе понуђача под бр. 14114/21/у од 20.07.2021.године.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Снежана Милошевић,   Величко Марковић  и Жељко Андрић  .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

–  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина 6/IV, матични број

07451342, ПИБ 100003172 носилац посла и

– Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића 1, матични број 17526529, ПИБ 103109358

члан групе понуђача понуда бр.90 од 22.07.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top