ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка контејнера

Набавка контејнера

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-29/2021
Број одлуке: 404-29/2021
Датум:02.08.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу МНГ Пластик-Гогић доо Инђија, Краља Петра I бр.227, матични број 08369623 ПИБ 101612478, понуда бр.101 од 29.07.2021.године, у поступку јавне набавке набавка контејнера, добра– набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 20.07.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка на коју се закон не примењује, набавка контејнера бр. 404-29/2021, а дана 20.07.2021. године доставио позив на 3 адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – добра
Предмет јавне набавке је набавка контејнера
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.666,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 понуђач:
1. МНГ Пластик-Гогић доо Инђија,Краља Петра I бр.227, матични број 08369623 ПИБ 101612478.
3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна) .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач МНГ Пластик-Гогић доо Инђија, понудио је цену у износу од 415.800,00 дин.без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача МНГ Пластик-Гогић доо, бр. 101 од 29.07.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Жељко Андрић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу МНГ Пластик-Гогић доо Инђија, Краља Петра I бр.227, матични број 08369623 ПИБ 101612478, понуда бр.101 од 29.07.2021.године
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 214. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top