ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-28/2021
Број одлуке: 404-28/2021
Датум: 02.08.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А, матични број 08112517, ПИБ 101708085, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-28/2021, контрола квалитета површинских вода у рекама II реда, понуда бр. 105 од 29.07.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 19.07.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује контрола квалитета површинских вода у рекама II реда бр. 404-28/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је контрола квалитета површинских вода у рекама II реда
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 291.666,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. Заштита на раду и заштита животне средине “Београд“ д.о.о., Београд, Дескашева 7, матични број 07030266, ПИБ 100005037
2. Институт за превентиву д.о.о. Нови Сад, Огранак 27. јануар Ниш, Булевар 12.
фебруар 81, матични број 08187533, ПИБ 100720850
3. Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А, матични број
08112517, ПИБ 101708085
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Заштита на раду и заштита животне средине “Београд“ д.о.о., Београд понудио је цену у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а;
2. Понуђач Институт за превентиву д.о.о. Нови Сад, Огранак 27. јануар Ниш понудио је цену у износу од 264.000,00 динара без ПДВ-а;
3. Понуђач Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад понудио је цену у износу од 222.000,00 динара без ПДВ-а;
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача :
Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, понуда бр.105 од 29.07.2021. године и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.
7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, Величко Марковић и Жељко Андрић .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А, матични број 08112517, ПИБ 101708085 , понуда бр.105 од 29.07.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top