ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат)

Набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-30/2021
Број одлуке: 404-30/2021
Датум: 02.08.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Дивци, матични број 07593252, ПИБ 102135221, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-30/2021, набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат) за потребе третирања јавних површина на територији општине Осечина, понуда бр. 98 од 27.07.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 20.07.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује тоталног хербицида (са активном материјом глифосат) за потребе третирања јавних површина на територији општине Осечина бр. 404-30/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је тоталног хербицида (са активном материјом глифосат) за потребе третирања јавних површина на територији општине Осечина
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 83.333,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 2 понуђача:
1. Ћира д.о.о. Мионица, Војводе Мишића 38, матични број 07862121, ПИБ 101392983
2. Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Дивци, матични број 07593252, ПИБ 102135221
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Ћира д.о.о. Мионица, понудио је цену у износу 8.100,00 дин. /по пак.10/1, са ПДВ-ом
2. Понуђач Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Дивци, понудио је цену у износу 6.479,00 дин./по пак.10/1, са ПДВ-ом
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Дивци, понуда бр.98 од 27.07.2021. године и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.
7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, Величко Марковић и Жељко Андрић .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Агромаркет д.о.о. Крагујевац, Дистрибутивни центар Дивци, матични број 07593252, ПИБ 102135221, понуда бр.98 од 27.07.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top