ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини
Израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини

Израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-18/2017
Број одлуке: 404-18/2017
Датум: 08.05.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

о додели уговора

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт ИМС а.д. Београд, Булевар

Војводе Мишића бр. 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617, у поступку јавне набавке мале вредности, бр.404-18/2017, израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини, понуда бр. 69 од 03.05.2017. године.

Образложење

Наручилац је дана 18.04.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , услуге, израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини, бр. 404-18/2017, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, а дана 20.04.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, услуге.

Предмет јавне набавке је израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.500.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао један понуђач:

 1. Институт ИМС а.д. Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Институт ИМС а.д. Београд, понудио је цену у износу од  480.000,00 дин. без ПДВ-а
 2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Институт ИМС а.д. Београд, понуда бр.69 од 03.05.2017. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Марија Петровић члан и Величко Марковић заменик члана.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Институт ИМС а.д. Београд, Булевар Војводе Мишића бр. 43, матични број 07008139, ПИБ 100223617, понуда бр.69 од 03.05.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-18
/2017
Дана:
21.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: Које податке треба да садржи потврда за референце коју оверавају Наручиоци?

ОДГОВОР: потврда може да буде у слободној форми оверена од стране наручиоца, са пословним именом наручиоца, називом пројекта (из кога се види да се пројекат односи на путеве 1. и 2. реда) и вредност пројекта.

 1. ПИТАЊЕ: У додатним условима стоји “Обавезно решење о регистрацији“. На које решење се мисли? Да ли Извод из регистрације привредног субјекта из АПРа или Решење о упису у регистар понуђача АПРа или нешто треће?

ОДГОВОР: Извод из регистрације привредног субјекта из АПРа.

 1. ПИТАЊЕ: Код кадровског капацитета се тражи минимум по 1 запослени са лиценцама 310, 315, 316, 370, 372, 391, 491. Зашто се не траже и по 2 стално запослена инжењера са лиценцама 310, 315 и 370? Објашњење: Тражене лиценце П131Г1, П131Г2 и П131С1 не могу да докажу овај капацитет јер је понуђач од добијања лиценци могао да промени структуру запослених (Због овога је у току ревезија лиценци од стране Министарства). Молим Вас да допуните услове и овим инжењерима.

ОДГОВОР: према конкурсној документацији (захтев суинвеститора ЈП“Путеви Србије“)

 1. ПИТАЊЕ: Као додатни услов се накнадно поставља и обилазак локације. Молим Вас да размотрите овај услов јер је у супротности са Законом о јавним набавкама, Члан 12 “Начело једнакости понуђача“, став 2. “Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.“. Оваквим условом се даје предност понуђачима који су физички ближи

ОДГОВОР: Обилазак терена није вид дискриминације

 1. ПИТАЊЕ Да ли је процењена вредност ЈН 1.500.000,00 нето?

ОДГОВОР: Процењена вредност не постоји у конкурсној документацији.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

Позив за достављање понуде

Назив наручиоца: Општинска управа Осечина

Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина

Интернет страница наручиоца : www.osecina.com

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуге

Опис предмета набавке: израда пројекта улице Остружањски пут у Осечини

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за достављање понуде је најкасније до 03.05.2017. год. до 12 сати у ЗАТВОРЕНИМ ковертама са напоменом ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ пројекат Остружањски пут Отварање понуда извршиће се у просторијама Наручиоца у Осечини, Карађорђева бр.78, дана 03.05.2017. год. у 12,30 часова, када присутни овлашћени представник понуђача мора комисијски поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача, којим стиче право да учествује у поступку отварања понуда.

Понуде лично или поштом доставити на адресу: Општинска управа општине Осечина, ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина

Извештај о прегледу за предметни пут може се преузети у Општинској управи општине Осечина, Одељење за инспекцијске послове.

Контакт особа: Марија Петровић, тел.014/451-130, e-mail: marija.petrovic@osecina.com

konkursna-dokumentacija (pdf)

конкурсна документација (doc)

Scroll To Top