ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Oдржавање јавне расвете – расвета код Крушика
Oдржавање јавне расвете – расвета код Крушика

Oдржавање јавне расвете – расвета код Крушика

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-14/2017
Број одлуке: 404-14/2017
Датум:21.04.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Фер партнер“ Осечина , матични

број 60494592, ПИБ 104776980, у поступку јавне набавке одржавање јавне расвете-расвета код Крушика – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 06.04.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, одржавање јавне расвете-расвета код Крушика, бр. 404-14/2017,  а дана 06.04.2017. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

 Предмет јавне набавке је одржавање јавне расвете-расвета код Крушика, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 200.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. “EHG TEHNIKA “д.о.о. за инжењеринг Лозница, Ђуре Јакшића 12, матични број 07983409, ПИБ 101196002
 2. СЗР “ФЕР ПАРТНЕР“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980
 3. СЗР “ОМ _ ЕЛЕКТРО“ Лозница, Саве Ковачевића 10/9, матични број 62721570, ПИБ 107405616

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач СЗР “ФЕР ПАРТНЕР“ Осечина, понудио је цену у износу од 190.000,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач СЗР “ОМ _ ЕЛЕКТРО“ Лозница, понудио је цену у износу од 217.500,00 дин без ПДВ-а;
 3. Понуђач “EHG TEHNIKA “д.о.о. за инжењеринг Лозница, понудио је цену у износу од 223.300,00 дин. без ПДВ-а.

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда СЗР “Фер партнер“ Осечина и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Фер партнер“ Осечина,  матични број 60494592, ПИБ 104776980.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

                                                                                                          ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

                                                                                                          Милан Урошевић

Scroll To Top