ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Превентивна дератизација
Превентивна дератизација

Превентивна дератизација

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-16/2017
Број одлуке: 404-16/2017
Датум:21.04.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2,

матични број 06766196, ПИБ 100228362, у поступку јавне набавке превентивна дератизација – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 11.04.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, превентивна дератизација, бр. 404-16/2017,  а дана 11.04.2017. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је превентивна дератизација, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 100.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

 1. Екопротекта д.о.о. Београд, Нехруова 73, матични број 17242148, ПИБ 101685653
 2. Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2, матични број 06766196, ПИБ 100228362

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Циклон 92 д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 94.779,00дин. без ПДВ-а
 2. Понђач Екопротекта д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 106.900,00 дин.без ПДВ-а
 3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Циклон 92 д.о.о. Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2, матични број 06766196, ПИБ 100228362

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top