ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој

Израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-26/2021
Број одлуке: 404-26/2021
Датум: 01.07.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића бр. 13б, матични број , ПИБ 103828460, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-26/2021, израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој, понуда бр. 83 од 21.06.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 16.06.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењујe израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој, бр. 404-26/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 500.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало три понуђача:
1. Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића бр. 13б, матични број , ПИБ 103828460
2. ГЗР Спасинг Љубовија, В. Мишића 26а Драган Спасојевић ПР, Доња Оровица,
матични број 60662444, ПИБ 104980263
3. Геодет ДБ д.о.о. Мали Зворник, Краља Петра првог бр. 37, матични број 17029479,
ПИБ 101362267

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу 500.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач ГЗР Спасинг Љубовија, понудио је цену у износу 620.000,00 дин. без ПДВ-а
3. Понуђач Геодет ДБ д.о.о. Мали Зворник, понудио је цену у износу 700.000,00дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, понуда бр.83 од 21.06.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Снежана Милошевић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића бр. 13б, матични број , ПИБ 103828460, понуда бр.83 од 21.06.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top