ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Уништавање комараца на територији општине Осечина

Уништавање комараца на територији општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-24/2021
Број одлуке: 404-24/2021
Датум: 01.07.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број – ПИБ 107498536, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-24/2021, уништавање комараца на територији општине Осечина, понуда бр. 88 од 28.06.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 16.06.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењујe унуштавање комараца на територији општине Осечина, бр. 404-24/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је уништавање комараца на територији општине Осечина
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 291.666,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао један понуђач:
1.ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број – ПИБ 107498536
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 1 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач ПД Синитра ДДД Ваљево, понудио је цену у износу 340.000,00 дин. без/са ПДВ-ом (ослобођен ПДВ-а према чл.25. ст.2.т.8. Закона о ПДВ-у)

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ПД Синитра ДДД Ваљево, понуда бр.88 од 28.06.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Снежана Милошевић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број – ПИБ 107498536, понуда бр.88 од 28.06.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top