ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке набавка тоталног хербицида

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке набавка тоталног хербицида

Наручилац: Општинска управа Осечина
Број:404-25/2021
Датум:01.07.2021
Осечина

На основу чл.147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама(“Службени гласник РС“бр.91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат) за потребе третирања јавних површина на територији општине Осечина, ЈН бр.404-25/2021

О б р а з л о ж е њ е
Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке о додели уговора.
Предмет јавне набавке је набавка тоталног хербицида (са активном материјом глифосат) за потребе третирања јавних површина на територији општине Осечина
Процењена вредност јавне набавке је 83.333,00 динара без ПДВ-а.
Основни подаци о понуђачима:
1. Ћира д.о.о. Мионица, Војводе Мишића 38, матични број 07862121, ПИБ 101392983
2. “Агромаркет“ д.о.о. Крагујевац, Краљевачког батаљона 235/2 Дистрибутивни центар Ваљево, матични број 07593252, ПИБ 102135221
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
– понуда понуђача Ћира д.о.о. Мионица, заведена под бројем 87, неприхватљива обзиром да је понуђена вредност већа од процењене вредности;
Процењена вредност износи 83.333,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи 8.520,00 дин./по пак. х 50 пак = 426.000,00 динара са ПДВ-ом
– понуда понуђача “Агромаркет“ д.о.о. Дивци, заведена под бројем 86, неприхватљива обзиром да је понуђена вредност већа од процењене вредности;
Процењена вредност износи 83.333,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи 6.479,00 дин./по пак х 50 пак. = 323.950,00 дин. са ПДВ-ом
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Осечина . Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавбих набавки.

Scroll To Top