VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024
Izrada Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

Izrada Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-27/2019
Dana:05.06.2019.
OSEČINA

 _________________

________________

  PREDMET:   poziv za dostavljanje ponuda

U vezi sa pozivom za dostavljanje ponuda  u postupku javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje, nabavka: izrada Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024,  a prema projektnom zadatku u prilogu ovog poziva

Rok za dostavljanje ponuda do 13.06.2019. godine do 12,30 časova a otvaranje istih je 13.06.2019. godine u 12,45 časova.

S poštovanjem,

                                                                    OPŠTINA OSEČINA

                                                                          predsednik

                                                                      Dragan Aleksić

 

PROJEKTNI ZADATAK

 

 • Priprema i moderiranje radionica sa zainteresovanim stranama teritorije opštine Osečina ( dva dana o trošku ponuđača) u cilju izrade SWOT analize, određivanja misije, vizije i ciljeva razvoja turizma;
 • Kreiranje i obrada istraživačkih upitnika za procenu trenutnog stanja turističke ponude opštine Osečina i prognoze daljeg razvoja turističkih proizvoda;
 • Terenski obilazak i upoznavanje sa prirodnim, kulturnim i stvorenim resursima u cilju njihove turističke valorizacije (dva dana po završetku svake od radionica)
 • Kreiranje rezultata SWOT analize sa zaključcima kao sastavnim delovima Strategije;
 • Trenutno stanje i prognoza razvoja turizma prema turističkim proizvodima opštine Osečina na osnovu istraživačkih upitnika i drugih strateških dokumenata opštine (kombinacija ”Desk&Field” istraživanja);
 • Izrada radne verzije Strategije po fazama uz uzajamno usaglašavanje obe strane u trajanju od 60 dana od dana potpisivanja ugovora;
 • Javna prezentacija završnog dokumenta u Osečini po dogovoru sa Naručiocem.

Metodologija izrade Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024 mora biti usklađena sa nacionalnim i evropskim strateškim dokumentima i predstavljati bazični dokument na koji se poziva prilikom konkurisanja za nacionalne, EU fondove i ostale međunarodne fondove i donacije namenjene održivom ekonomskom razvoju, a posebno razvoju turizma.

Glavna poglavlja Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024 su:

 1. Uvod
 2. Metodologija
 3. Situaciona analiza
 4. SWOT analiza
 5. Vizija, misija i ciljevi razvoja turizma opštine Osečina 2019-2024
 6. Postojeći potencijali, turistički proizvodi na teritoriji opštine Osečina
 7. Ispitivanje turističke ponude i turističke tražnje na teritoriji opštine Osečina
 8. Formulisanje odgovarajućih marketinških strategija (segmentacija tržišta, diferencijacija proizvoda i profilisanja imidža)
 9. Zaključak
 10. Akcioni plan

Rok za izvršenje usluge je maksimalno 90 dana kalendarskih  dana od dana zaključenja ugovora

PODACI O NARUČIOCU: Opština Osečina

Osečina, Karađorđeva 78

Datum: 05.06.2019.g.

E-mail: soosecina@mts.rs

Tel: 014/451-158

  

OBRAZAC PONUDE

Ponuda broj 404-27/2019  od 05.06.2019.g.

 PONUDA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE OSEČINA SA AKCIONIM PLANOM 2019-2024

Predmet: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA  OPŠTINE OSEČINA SA AKCIONIM PLANOM 2019-2024

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača 

 

Adresa ponuđača 

 

Matični broj ponuđača 

 

Poreski identifikacioni broj (PIB) 

 

Broj lične karte (ako je ponuđač fizičko lice) 
Ime osobe za kontakt

 

 
Elektonska adresa ponuđača (E-mail)

 

 
Telefon

 

 
 

Telefaks

 
Broj računa ponuđača i naziv banke

 

 
Lice ovlašćeno za  potpisiovanje ugovora

 

 

 

PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

 

B) SA PODIZVOĐAČEM

 

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

 

 

OPIS PREDMETA NABAVKE:

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE OSEČINA SA AKCIONIM PLANOM 2019-2024

 

Ukupna cena bez PDV-a

 
 

Iznos PDV-a

 
 

Ukupna cena  sa PDV-om

 
 

Način i uslovi plaćanja

Po ispostavljanju fakture nakon dostavljanja

STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA  OPŠTINE OSEČINA SA AKCIONIM PLANOM 2019-2024 (u roku do 45 dana)

Rok važenja ponude:

(minimalno 30 dana)

______ kalendarskih dana
Rok realizacije:

(maksimalno 90 dana)

______ kalendarskih dana
 

Mesto realizacije

Opština Osečina

 

 

Mesto: _____________                                                                     ______________________

ime i prezime ovlašćenog

lica

Datum: ______________                    M.P                                       _____________________

potpis

 

Scroll To Top