ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м
Израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

Израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

 објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м – идејни пројекат и пројекат за извођење, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-32/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-32/2018 са понуђачем “Хармонија пројект ‘ d.o.o. Ваљево, ул. Војводе Мишића бр.13Б , матични број: 20019280, ПИБ 103828460

Уговорена вредност јавне набавке износи 480.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

 Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

 Највиша понуђена цена износи 500.000,00 динара, а најнижа износи 480.000,00 динара

 Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.11.2018. године.

 Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.11.2018. године.

 Уговор је закључен до примопредаје предметних пројеката.

Scroll To Top