ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – обавештење о закљученом уговору
Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – обавештење о закљученом уговору

Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – обавештење о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини -радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700- адаптација зграда,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-11/ 2017 са понуђачима: носилац посла : ГП “Компресор инг“ д.о.о. са седиштем у Ваљеву, ул.Милована Глишића бр. 56, ПИБ105592947 кога заступа Мирољуб Томашевић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе :
  1. СЗР “Линија“ предузетник Добројевић Зоран, са седиштем у Ваљеву, ул. Обилазни пут бр.бб, ПИБ 101900009 ;
  2. “Процесор електроника“ д.о.о. са седиштем у Ваљеву, ул.Карађорђева бр. 120/5, ПИБ 100075755
  3. СЗР-СТР “Симон“ са седиштем у Ваљеву, ул. Сењак бр.23, ПИБ 100074631
  4. “Френки – аларм“ д.о.о. са седиштем у Ваљеву, ул. Насеље Ослободиоци Ваљева, бр.73/6, ПИБ 100070559

Уговорена вредност јавне набавке износи 20.872.132,70   дин.без ПДВ-а, односно 25.046.559,24 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуде.

Највиша понуђена цена 24.902.644,68  дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 20.872.132,70   дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.12.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 25.12.2017. године, а сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима дата је 26.12.2017. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова.

Scroll To Top