ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ Л-9 КОМИРИЋ-БЕЛОТИЋ-БЕЛА ЦРКВА ПРЕКО РЕКЕ ЈАДАР“
ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ Л-9 КОМИРИЋ-БЕЛОТИЋ-БЕЛА ЦРКВА ПРЕКО РЕКЕ ЈАДАР“

ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ Л-9 КОМИРИЋ-БЕЛОТИЋ-БЕЛА ЦРКВА ПРЕКО РЕКЕ ЈАДАР“

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-18/2016, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке  је изградња моста на локалном путу Л-9 Комирић-Белотић-Бела Црква преко реке Јадар, радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45221110-радови на изградњи мостова

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

  • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
  • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу, финансијског, пословног, техничког и кадровског  капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за подношење понуда је 09.05.2016.године до 13,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 09.05.2016. године у 13,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општина Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић, Општина Осечина, од 8,00 до 15,00 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

404-182016

kd404-182016


НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-18/2016
Број одлуке: 404-18/2016
Датум: 25.05.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Инграп-Омни“ д.о.о. Београд, Држићева 15, матични број 06950639, ПИБ 101496917, понуда број 73 од 09.05.2016. године.

Образложење

Наручилац је дана 25.04.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-18/2016, изградња моста на локалном путу Л-9 Комирић-Белотић-Бела Црква преко реке Јадар, радови , ознака из општег речника јавне набавке: 45221110-радови на изградњи мостова, а дана 26.04.2016. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 4(четири) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак (елементарне непогоде), радови.

Предмет јавне набавке је изградња моста на локалном путу Л-9 Комирић-Белотић-Бела Црква преко реке Јадар

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 34.468.003,00 динара.

Одступања од плана набавке: елементарне непогоде

Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало четири  понуђача:

  1. Група понуђача : “Машинокоп“ д.о.о Шабац, Далматинска бр.16, матични број 20705515, ПИБ 106917561 и “West-Gradnja“ д.о.о. Шабац, Краља Милана 44, матични број 20852321, ПИБ 107689045
  2. “Инграп-Омни“ д.о.о. Београд, Држићева 15, матични број 06950639, ПИБ 101496917
  3. Заједничка понуда: “ Bauwesen“ д.о.о. Лазаревац, Карађорђева 32а, матични број 20302739, ПИБ 105141754 и “Компресор инг“ д.о.о. Ваљево, Милована Глишића 56, матични број 20417099, ПИБ 105592947
  4. Заједничка понуда: “Ратко Митровић construcion“ д.о.о. Чачак, улТанаска Рајића бр.35, матични број 20260424, ПИБ 104884983 и “Николић“ д.о.о. Краљево, ул.Ратинска 15, матични број 07614039, ПИБ 101250823

Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4 (четири).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: у понуди понуђачаи “Ратко Митровић construcion“ д.о.о. Чачак и   “Николић“ д.о.о. Краљево, (заједничка понуда)  уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Како наведена сагласност није достављена сходно члану 93. став 6. понуда се одбија као неприхватљива.

 Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач “Инграп-Омни“ д.о.о. Београд,понудио је 27.986.191,27 дин.без ПДВ-а
  2. Понуђачи “ Bauwesen“ д.о.о. Лазаревац и “Компресор инг“ д.о.о. Ваљево (заједничка понуда ) понудили су 28.390.368,82 дин.без ПДВ-а
  3. Понуђачи “Машинокоп“ д.о.о Шабац и “West-Gradnja“ д.о.о. Шабац (група понуђача) понудили су 29.888.877,90 дин.без ПДВ-а

 

Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Инграп-Омни“ д.о.о. Београд, заведена под бројем 73,  и предложила наручиоцу његов избор.

 Подизвођач

Изабрани понуђач ће радове извршити самостално.

Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,председник,  Милан Урошевић заменик председника Милан Бошњаковић члан, Катарина Матић заменик члана и Марија Петровић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

“Инграп-Омни“ д.о.о. Београд, Држићева 15, матични број 06950639, ПИБ 101496917, понуда број 73 од 09.05.2016. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Ненад Стевановић

Scroll To Top