ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОСЕЧИНА

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9906/2021 од 27.10.2021.године, Општинска управа Осечина оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

  1. Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

  1. Радно место које се попуњава:
  2. Радно место телефониста – намештеник пета врста радних места – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање са стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I и II степена стручне спреме, најмање шест месеци радног искуства.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештине комуникације – усмено.

 2.радно место координатор за ромска питања – референт – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средње четворогодишње образовање пољопривредног смера, најмање једну годину радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области  којима се уређује положај јединице локалне самоуправе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању, познавање прописа који регулишу област националних мањина , знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office,  Интернет); вештине комуникације – усмено.

  1. радно место грађевински инспектор – саветник – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из области природних  наука  област грађевине, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним  студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области  којима се уређује положај јединице локалне самоуправе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању, познавање прописа који регулишу област планирања и изградње и инспекцијског надзора, познавање прописа који регулишу управни поступак (Закон о општем управном поступку)-усмено;  знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office,  Интернет); вештине комуникације – усмено.

III Место рада: Осечина

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина

V Лица задужена за давање обавештења: Конкурсна комисија, тел.014/451-158

VI Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места

VII Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама.

 

 VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције издат након објављивања овог конкурса).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и чл.103.Закона о општем управном поступку прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибаља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

  • Уверење о држављанству
  • Извод из матичне књиге рођених

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведен доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности:

  • да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или
  • да кандидат прибави сам

Образац изјаве доступан је на интернет страници Општинске управе Осечина

IX Трајање радног односа: За наведенo раднo местo, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се у року од 7 дана од дана закључења конкурса, на адреси Општинска управа Осечина Карађорђева 78,  о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет страници општине Осечина: www.osecina.com а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет странице на којој је конкурс објављен у дневним новинама  које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Scroll To Top